Một trong những lý do khiến nhiều người không thể nói tiếng Anh trôi chảy và tự nhiên được là do chưa biết nối vần khi nói. Sau đây là một số nguyên tắc giúp cho bạn vượt qua trở ngại này.

vowel + vowel

Thông thường, khi một từ kết thúc bằng các nguyên âm như A, E, I và từ tiếp theo bắt đầu với bất kỳ một nguyên âm nào khác, thêm Y vào giữa hai từ này.

Ví dụ:

She is ---> She yiz

The attention ---> Thee yattention

I add sugar to my coffee ---> I yadd sugar to my coffee.


Khi một từ kết thúc bằng nguyên âm U hay O, và từ tiếp theo bắt đầu bằng một nguyên âm bất kỳ nào khác, thêm W giữa hai từ này khi phát âm.s

Ví dụ:

Doing ---> Do wing to

Atlanta---> to watlanta

consonant + vowel

Chỉ cần nối consonant cuối với vowel đứng đầu của từ tiếp theo.

Ví dụ:

Travel on ---> trave-lon

Look up ---> loo-kup

consonant + consonant

Có 3 nhóm, nếu cùng nhóm, nối chúng lại với nhau theo từng nhóm

deep music: B/P, V/F, M

Ví dụ: deep music

Nhóm 2: D, J, L, N, S, T, X, Z, SH, CH, GE, CE

Ví dụ: not simple

Nhóm 3: G, H, K (C+Q), NG

Ví dụ: sing clearly

T + Y (U) = Ch; D + Y (U) = J; S + Y (U) = Sh; Z + Y (U) = Zh

Ví dụ:

I wrote you ---> I wro-ch-you

did you ---> did-j-you sugar ---> Shugar

who's your boss ---> who-zh-your boss

Sưu tầm