Cả hai đại từ "One" và "You" trong một số trường hợp đều mang nghĩa “một người” hoặc “anh ta”, “chị ta”, tuy nhiên ngữ pháp sử dụng có khác nhau. Cả hai đại từ này trong một số trường hợp đều mang nghĩa “một người” hoặc “anh ta”, “chị ta”, tuy nhiên ngữ pháp sử dụng có khác nhau.

Phan biet cach su dung one va you

1) One

Nếu ở đầu câu đã sử dụng đại từ one thì các đại từ tương ứng tiếp theo ở mệnh đề dưới phải là one, one’s, he, his.

- If one takes this exam without studying, one is likely to fail. (Nếu một người không học bài mà đi thi thì anh ta rất dễ bị trượt)
- If one takes this exam without studying, he is likely to fail.
- One should always do one’s homework.
- One should always do his homework.

Lưu ý: một số người do cẩn thận muốn tránh phân biệt nam/ nữ đã dùng he or she, his or her nhưng điều đó là không cần thiết. Các đại từ đó chỉ được sử dụng khi nào ở phía trên có những danh từ chung chung như the side, the party.

- The judge will ask the defendant party (bên bị cáo- danh từ chung) if he or she admits the allegations.

2) You

Nếu đại từ ở đầu câu là you thì các đại từ tương ứng tiếp theo ở dưới sẽ là you hoặc your.

- If you take this exam without studying, you are likely to fail. You should always do your homework.

Lưu ý: Tuyệt đối không dùng lẫn oneyou trong cùng một câu hoặc dùng "they" thay thế cho hai đại từ này.

(Sưu tầm)