Nguồn: Google Image


Trong bài viết này, xin hướng dẫn bạn cách phân biệt 2 cặp từ: "Great" - "Grate" và “Incidence" -" Incident". Great và Grate
- “Great” là một tính từ, mang nghĩa là “rất tốt, rất giỏi”.

Bạn có thể nói “Susan is a great player” hoặc “She played a great game”. Tuy nhiên bạn không thể nói là “Susan played great”, bởi “Great” không phải là trạng từ, và nó chỉ có thể bổ nghĩa cho danh từ

“Great” cũng có thể được dùng để chỉ mức độ cao hơn trong hệ thống cấp bậc. Ví dụ như “My great-grandfather is the grandfather of my father” ( cụ cố tôi là ông của cha tôi). Hay như “Greater Toronto” dùng để chỉ khu vực bao quanh Toronto, bao gồm cả Toronto.

- “Grate”- nếu là danh từ chỉ một thứ gì đó có cấu trúc dạng vỉ, còn nếu là động từ thì miêu tả việc nghiền nhỏ một vật gì đó

 Incidence và Incident

- “Incident” mang nghĩa là một sự kiện hoặc một sự việc nào đó xảy ra

Ví dụ: There was a minor traffic accident. A traffic cop wrote down the details of the incident.

 - “Incidence” miêu tả tỷ lệ hoặc mức độ thường xuyên của một sự kiện.

Ví dụ: The neighbourhood has a high incidence of traffic accidents, but a low incidence of crime.

Hãy thận trọng, tránh sử dụng “incidence” khi bạn muốn nói về một “incident”

Nguồn tin: KenhTuyenSinh