Đáp án đề thi TN THPT môn tiếng Anh 2014 chính thức từ bộ GD&ĐT

Tiếng Anh
Dung Lượng: 117 KB
Lượt Tải: 719
Ngày Đăng: 09-06-2014
Tải Về Xem Trực Tuyến

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh (Anh Văn) năm 2014 - chính thức từ bộ GD&ĐT - Mã đề 182, 296, 371, 758, 864, 935


HƯỚNG DẪN CHẤM THI 
(PHẦN VIẾT) 

I. Đề thi Phần viết 

Write a paragraph about the school subject that you like best. 
You should write at least 80 words. 

II. Hướng dẫn chung 

1. Giám khảo chấm bài theo Hướng dẫn chấm của Bộ GDĐT. 
2. Việc chi tiết hoá điểm số của các ý (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch với tổng 
điểm của mỗi ý và được thống nhất trong Hội đồng chấm thi. 
3. Sau khi cộng điểm toàn bài Phần viết, làm tròn đến 0,50 (lẻ 0,25 làm tròn 
thành 0,50; lẻ 0,75 làm tròn thành 1,00 điểm). 
 

III. Hướng dẫn chấm cụ thể

Tiêu chí Mô tả chi tiết Điểm
Nội dung - Viết đúng chủ đề 0,5
- Viết logic, hợp lí 0,5
Ngôn ngữ - Viết đúng cấu trúc ngữ pháp 0,5
- Sử dụng từ vựng phù hợp và phong phú 0,5
Trình bày - Viết đủ số từ theo quy định 0,25
- Mạch lạc, rõ ràng, có ý sáng tạo 0,25
Tổng điểm 2,5
Cách tính lỗi
- Một lỗi ngữ pháp (cấu trúc câu…), trừ 0,05
- Một lỗi chính tả, trừ 0,01
- Viết ít hơn số từ theo quy định, trừ 0,2
- Viết nhiều hơn số từ theo quy định Không trừ điểm

 

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh năm 2014

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2014

Thảo luận:

X

Ủng hộ trang facebook của Trung tâm

Liên H