Trung tâm luyện thi đại học Nguyễn Thượng Hiền xin tổng hợp và giới thiệu cấu trúc đề thi đại học môn Lịch sử khối C 2013 cho các bạn thí sinh đang luyện thi đại học tham khảo.

I- Phần chung cho tất cả thí sinh (7,0 điểm)

Câu 1, 2, 3 (7,0 điểm):

1. Lịch sử thế giới từ năm 1917 đến năm 1945 (những nội dung có liên quan đến lịch sử Việt Nam ở lớp 12)

 • Ý nghĩa lịch sử của cách mạng Tháng mười Nga 1917
 • Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới 1929- 1933 đối với Việt Nam
 • Nội dung cơ bản của đại hội VII Quốc tế cộng sản ( 7- 1935)
 • Ảnh hưởng của chiến tranh thế giới thứ hai ( 1939- 1945) đối với Việt Nam

2. Lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000

 • Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945- 1949) Liên Xô và các nước Đông Âu ( 1945- 1991). Liên bang Nga ( 1991- 2000)
 • Các nước Đông Bắc Á
 • Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ
 • Các nước châu Phi và Mĩ Latinh
 • Nước Mĩ
 • Tây Âu
 • Nhật Bản
 • Quan hệ quốc tế trong và sau thời kỳ chiến tranh lạnh
 • Cách mạng khoa học- công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỷ XX
 • Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

3-Lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất

 • Phan Bội Châu và xu hướng bạo động
 • Phan Châu Trinh và xu hướng cải cách
 • Hoạt động cứu nước của Nguyễn Ái Quốc ( 1911- 1918)

4- Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

 • Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925
 • Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến đầu năm 1930
 • Phong trào cách mạng 1930- 1935
 • Phong trào dân chủ 1936- 1939
 • Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa cách mạng Tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời.
 • Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà từ sau ngày 2-9- 1945 đến trước ngày 19-12-1946
 • Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950)
 • Bước phát triển của cuộckháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 - 1953)
 • Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 - 1954)
 • Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở Miền Nam (1954 - 1965)
 • Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973)
 • Cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao. Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam
 • Khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973- 1975)
 • Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ. cứu nước năm 1975.
 • Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1986)
 • Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 - 2000)
 • Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000.

II- Phần riêng (3,0 điểm)

(Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu – câu 4.a hoặc câu 4.b)

*Câu 4.a:

Theo chương trình chuẩn ( 3,0 điểm)

1-Lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000

 • Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai ( 1945- 1949)
 • Liên Xô và các nước Đông Âu (1945- 1991). Liên bang Nga (1991- 2000)
 • Các nước Đông Bắc Á
 • Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ
 • Các nước Châu Phi và Mỹ La Tinh
 • Nước Mĩ
 • Tây Âu
 • Nhật Bản
 • Quan hệ quốc tế trong và sau thời kỳ chiến tranh lạnh
 • Cách mạng khoa học- công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỷ XX
 • Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

2-Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

 • Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925
 • Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến đầu năm 1930
 • Phong trào cách mạng 1930- 1935
 • Phong trào dân chủ 1936- 1939
 • Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa cách mạng Tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời.
 • Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà từ sau ngày 2-9- 1945 đến trước ngày 19-12-1946
 • Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950)
 • Bước phát triển của cuộckháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 - 1953)
 • Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 - 1954)
 • Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở Miền Nam (1954 - 1965)
 • Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973)
 • Cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao. Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam
 • Khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973- 1975)
 • Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ. cứu nước năm 1975.
 • Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1986)
 • Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 - 2000)
 • Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000.

*Câu 4.b

Theo chương trình nâng cao (3,0 điểm)

1.Lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000

 • Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)
 • Liên Xô và các nước Đông Âu (1945- 1991). Liên bang Nga (1991 - 2000)
 • Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên
 • Các nước Đông Nam Á
 • Ấn Độ và khu vực Trung Đông
 • Các nước Châu Phi và Mỹ La Tinh
 • Nước Mĩ
 • Tây Âu
 • Nhật Bản
 • Quan hệ quốc tế trong và sau thời kỳ chiến tranh lạnh
 • Cách mạng khoa học- công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỷ XX
 • Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

2- Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

 • Những chuyển biến mới về kinh tế và xã hội ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất
 • Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925
 • Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến đầu năm 1930
 • Phong trào cách mạng 1930 - 1935
 • Phong trào dân chủ 1936 - 1939
 • Phong trào giải phóng dân tộc (1939 - 1945)
 • Cao trào kháng Nhật cứu nước và Tổng khởi nghĩa Cách mạng Thánh Tám năm 1945. Nước Việt Nam dân chủ công hoà ra đời
 • Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà từ sau ngày 2-9- 1945 đến trước ngày 19-12-1946
 • Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950)
 • Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 - 1953)
 • Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 - 1954)
 • Miền Bắc thực hiện những nhiệm vụ kinh tế- xã hội, miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ- Diệm, giữ gìn hoà bình (1954 - 1960)
 • Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chiến đấu chống “chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mĩ ở miền Nam (1961 - 1965)
 • Chiến đấu chống chiến lược “chiến tranh cục bộ” ở miền Nam và chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của đế quốc Mĩ (1965 - 1968)
 • Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” ở miền nam và chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai của đế quốc Mĩ (1969 - 1973)
 • Cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao. Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam
 • Khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973- 1975)
 • Việt Nam trong năm đầu Đại thắng mùa xuân năm 1975
 • Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1986)
 • Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 - 2000)
 • Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000.

Chúc các bạn thí sinh thật nhiều sức khỏe, ôn thi đại học tốt và đạt được kết quả thi như mong muốn!