Dựa trên thống kê kết quả điểm thi của thí sinh dự thi các khối A, A1, D (D1, D3, D4) vào ĐH Kinh tế Đà Nẵng, dự kiến điểm chuẩn các ngành tăng đều tăng so với năm ngoái.

Các ngành dự kiến điểm chuẩn cao nhất trường có thể kể đến ngành Ngoại thương (dự kiến khoảng 22,5 điểm), Kiểm toán (dự kiến từ 21,5-22 điểm).

Dưới đây, căn cứ thống kê kết quả điểm thi (đã cộng điểm ưu tiên nếu có) của các thí sinh dự thi khối A, A1, D1, D3, D4 vào ĐH Kinh tế Đà Nẵng, phân tích điểm chuẩn dự kiến vào từng ngành cụ thể của trường năm nay như sau:

- Kế toán (mã ngành: 401) - Chỉ tiêu (CT): 190. Ở mức từ 20 điểm trở lên, có 191 thí sinh (TS) thi đạt; trong đó, có 148 TS thi khối A, 32 TS khối A1 và 11TS khối D1. Dự kiến điểm chuẩn ngành từ 20 điểm trở lên.

- Quản trị Kinh doanh Tổng quát (402) - CT: 100. Ở mức 21 điểm trở lên, có 85 TS thi đạt; trong đó, có 58 TS thi khối A, 20 TS khối A1, 11 TS khối D1. Hạ mức từ 20,5 điểm trở lên có 109 TS thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn từ 20,5 - 21 điểm

- Quản trị Kinh doanh Du lịch (403) - CT:70. Ở mức từ 20,5 điểm trở lên đúng 70 TS thi đạt; trong đó, có 31 TS thi khối A, 28 TS khối A1 và 11 TS khối D1. Điểm chuẩn dự kiến 20,5 điểm.

- Kinh doanh Thương mại (404) - CT: 70. Ở mức từ 20,5 điểm trở lên, có 63 TS thi đạt; gồm 37 TS thi khối A, 18 TS thi khối A1 và 8 TS khối D1. Hạ mức từ 20 điểm trở lên,có 78 TS thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn ngành từ 20 điểm trở lên.

- Ngoại thương (405) - CT: 140. Ở mức 22,5 điểm trở lên, có 144 TS thi đạt; trong đó, có 65 TS thi khối A, 52 TS khối A1, 27 TS khối D1. Nâng mức từ 23 điểm trở lên, chỉ có 109 TS thi đạt. Nhiều khả năng điểm chuẩn ngành là 22,5 điểm.

- Marketing (406) - CT: 60. Ở mức từ 20 điểm trở lên, có 66 TS thi đạt. Mức 20,5 điểm trở lên, có 51 thí sinh thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn ngành từ 20 - 20,5 điểm.

- Tài chính doanh nghiệp (415) - CT: 70. Ở mức 20 điểm trở lên, có 69 TS thi đạt; gồm 45 TS thi khối A, 13 TS khối A1, 3 TS khối D1, 1 TS khối D3. Dự kiến điểm chuẩn ngành từ 20 điểm.

- Kiểm toán (418) - CT:100. Ở mức từ 22 điểm trở lên, có 97 TS thi đạt; gồm 68 TS thi khối A, 18 TS thi khối A1, 10 TS khối D1 và 1TS khối D3. Nhiều khả năng điểm chuẩn ngành là 22 điểm.

- Quản trị khách sạn (421) - CT: 50. Ở mức từ 21 điểm trở lên, có 47 TS thi đạt. Mức 20,5 điểm trở lên, có 57 TS thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn từ 20,5 - 21 điểm.

- Luật Kinh doanh (502) - CT: 70. Ở mức 20,5 điểm trở lên, có 83 TS thi đạt. Mức 21 điểm trở lên, có 60 TS thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn từ 20,5 - 21 điểm.

Các ngành Thương Mại Điện tử (423) - CT: 35; Tài chính công (422) - CT: 35; Quản trị Hệ thống thông tin (420) - CT: 40; Kinh tế Đầu tư (418) - CT: 40; Quản trị nguồn nhân lực (417)- CT:40; Quản trị tài chính (416) - CT: 90; Tin học Quản lý (414) - CT: 35; Ngân hàng (412) - CT: 100; Thống kê kinh tế xã hội (411) - CT: 40; Kinh tế Chính trị (410) - CT: 35; Kinh tế và Quản lý công (409) - CT: 35; Kinh tế Lao động (408)- CT: 35; Kinh tế Phát triển (407) - CT: 50 có số TS đạt điểm từ 20 điểm trở lên còn ít so với chỉ tiêu được giao. Dự kiến điểm chuẩn các ngành này sẽ bằng điểm chuẩn vào trường, còn nhiều chỉ tiêu cho thí sinh đăng ký nguyện vọng 2.

Khánh Hiền - DanTri.Vn