Đề án này do Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì phối hợp với các bộ/ngành khác thực hiện, đặc biệt là với Bộ GD-ĐT. Theo mục tiêu của đề án, phấn đấu đến năm 2020 có 80% cán bộ, giáo viên, bảo mẫu của các nhóm trẻ mầm non độc lập tư thục tại địa bàn thực hiện Đề án được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng chăm sóc trẻ và được giáo dục đạo đức lương tâm nghề nghiệp; 70% trẻ dưới 36 tháng tuổi tại địa bàn triển khai Đề án được gửi tại các nhóm trẻ được quản lý và bảo đảm chất lượng; 95% các bà mẹ ở khu vực công nghiệp, khu chế xuất được truyền thông nâng cao nhận thức về chăm sóc và phát triển trẻ thơ; 500 nhóm trẻ độc lập tư thực được hỗ trợ kiện toàn, xây dựng và phát triển.

Đề thực hiện các mục tiêu của đề án thì tới gian tới sẽ khảo sát đầu vào và đầu ra thực trạng nhóm trẻ độc lập tư thục và trẻ dưới 36 tháng tuổi có nhu cầu ra lớp tại địa bàn triển khai Đề án; rà soát các cá nhân, tổ chức có điều kiện để thành lập nhóm trẻ; Vận động người có điều kiện nhận trông trẻ hoặc thành lập nhóm trẻ; Hỗ trợ kỹ thuật để các nhóm trẻ độc lập tư thục đang hoạt động hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để cấp phép hoạt động.

Hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục, bao gồm cả các nhóm được kiện toàn và nhóm thành lập mới.

Bên cạnh đó, tập huấn cho các bà mẹ các kiến thức về chăm sóc và nuôi dạy trẻ theo các mốc phát triển nhằm tăng cường vai trò của cha mẹ và gia đình trong chăm sóc và phát triển trẻ thơ; xây dựng và triển khai cơ chế sinh hoạt chuyên môn giữa nhóm trẻ độc lập tư thục và phòng giáo dục hoặc Trường mầm non trên địa bàn nhằm hỗ trợ chủ và giáo viên các nhóm trẻ độc lập nâng cao năng lực, cập nhật thông tin mới nhất về chăm sóc và giáo dục trẻ theo hệ thống giáo dục quốc dân và các quy định hiện hành về giáo dục mầm non; Tập huần, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho các cán bộ Hội liên hiệp Phụ nữ các cấp về giám sát và tham gia công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ dưới 36 tháng tuổi; Phối hợp chặt chẽ với các ngành theo chức năng nhằm hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật và tạo điều kiện thuận lợi để các nhóm trẻ độc lập tư thục đạt chuẩn và đảm bảo an toàn theo quy định.

Ngoài ra, vận động doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ dành quỹ phúc lợi hỗ trợ kinh phí cho phụ nữ gửi con và đảm bảo quyền lợi của lao động nữ, hỗ trợ việc xây dựng, phát triển các nhóm trẻ độc lập tư thục nói riêng và các trường mầm non nói chung; Thành lập các câu lạc bộ, kết nối mạng lưới các chủ nhóm trẻ tại địa phương nhằm chưa sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin lẫn nhau giữa các nhóm trẻ….

Đề án cũng nêu rõ: Bộ GD-ĐT tổ chức, bố trí, tạo điều kiện để các đối tượng thụ hưởng Đề án được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ ở các trình độ khác nhau (sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học); tổ chức giáo dục đạo đức học đường; Tạo điều kiện, hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật trong quá trình triển khai các hoạt động của Đề án; tham gia quản lý hoạt động nhóm trẻ độc lập tư thục…

Nguyễn Hùng

Nguồn tin: http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/ho-tro-phat-trien-nhom-tre-doc-lap-tu-thuc-o-khu-cong-nghiep-854671.htm