TTO - Thu hẹp đối tượng ưu tiên theo khu vực 1 là nội dung của Dự thảo Sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2014 được Bộ Giáo dục và đào tạo công bố ngày 28-12.

Theo đó, thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên khu vực 1 (KV1) được cộng 1,5 điểm thi tuyển sinh ĐH, CĐ phải thuộc các thôn đặc biệt khó khăn, xã có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.

Dự thảo này được triển khai theo quy định tại Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015; Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015; các xã giáp biên giới, các xã hải đảo.

Quyết định 30 của Thủ tướng quy định: Ngoài việc có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên, trong đó tỷ lệ hộ nghèo phải từ 25% trở lên, thôn được công nhận là thôn đặc biệt khó khăn phải có ít nhất 2 trong 3 yếu tố như:

- Trên 80% lao động chưa qua đào tạo nghề;

- Trên 50% số hộ không có nhà tiêu hợp vệ sinh; Trên 30% số hộ thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh

và một số tiêu chí khác như:

- Chưa có đường giao thông từ thôn đến trung tâm xã được cứng hóa theo tiêu chí nông thôn;

- Chưa đủ phòng học cho các lớp mẫu giáo theo quy định hoặc chưa có nhà sinh hoạt cộng đồng đạt chuẩn

hay có trên 30% số hộ chưa có điện sinh hoạt và đáp ứng ít nhất 2 trong các điều kiện sau: Trên 20% số hộ thiếu đất sản xuất; Trên 50% diện tích đất canh tác có nhu cầu tưới tiêu, nhưng chưa được tưới tiêu; Dưới 10% số hộ làm nghề phi nông nghiệp hoặc chưa có cán bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư thôn, bản.

Dự thảo cũng thay đổi việc cộng điểm ưu tiên cho đối tượng ưu tiên 1 (cộng 1,5 điểm).

Trước đây, thí sinh chỉ cần có cha, hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số đang sinh sống bất cứ khu vực nào cũng sẽ được cộng 1,5 điểm khi thi ĐH, CĐ.

Song nếu dự thảo được thông qua thì năm 2014, thí sinh chỉ được hưởng ưu tiên này khi có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số, nhưng đó phải là người dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

NGỌC HÀ

Nguồn tin: http://tuoitre.vn/tuyen-sinh/toan-canh/587539/tuyen-sinh-2014-thu-hep-doi-tuong-uu-tien-theo-khu-vuc-1.html