Theo nội dung công văn của Bộ GD-ĐT, thực hiện Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2014, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đang triển khai xây dựng Thông tư quy định hệ thống hạng chức danh và tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học.

Để có cơ sở đề xuất hạng, tên hạng và xây dựng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của đội ngũ giảng viên, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đề nghị các cơ sở giáo dục đại học báo cáo cụ thể số lượng giảng viên đang giữ các chức danh/ngạch: giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cao cấp, giảng viên chính, giảng viên. Các đơn vị báo cáo bằng văn bản trước ngày 30 tháng 3 năm 2014.

Hồng Hạnh

Nguồn tin: http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/yeu-cau-cac-truong-dai-hoc-bao-cao-so-luong-giao-su-pho-giao-su-850850.htm